Шпак Олександр Леонідович ХАРАКТЕРИСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ЯКОСТЕЙ ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛУ ТА НАДІЙНІСТЬ РОБОТИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Шпак Олександр Леонідович, Генеральний директор ПАТ «Хмельницькобленерго», Драб Я.М., лікар-психотерапевт ПАТ «Хмельницькобленерго»
Shpak O.L., General Director of «Khmelnitskoblenergo», Drab Y. M., psychotherapist «Khmelnitskoblenergo»

Проведено аналіз необхідних професійно-важливих якостей оперативного персоналу електроенергетичного підприємства, розглянуто роль цих якостей для готовності до роботи в аварійних ситуаціях. Визначено перелік професійно-важливих якостей для чергових електромонтерів по обслуговуванню підстанцій, електромонтерів оперативно-виїзних бригад та диспетчерів.
The analysis of necessary professionally significant qualities of operational personnel of power plant has been conducted; the role of these qualities for work in emergency conditions has been analyzed. The professionally significant qualities of electricians on duty who work at substations, electricians of operational mobile brigades and dispatchers have been enumerated.

Як свідчить практика, ефективна та безпечна експлуатація енергопідприємств в умовах сучасного виробництва нерозривно пов’язана з високою надійністю і ефективністю діяльності персоналу [1; 3]. Це вказує на те, що підвищення ефективності електроенергетики потребує значну увагу приділяти психологічній роботі з людьми, насамперед, правильному психологічному відбору працівників та їхній психологічній підготовці.
Велика кількість робочих місць в електроенергетиці поєднує в собі особливий небезпечний і відповідальний фактори. Серед основних професій в електроенергетиці України найбільшу групу складають чергові електромонтери по обслуговуванню підстанцій, електромонтери оперативно-виїздних бригад, диспетчери енергосистем, які являються важливою функціональною ланкою в системі забезпечення надійності та безаварійної роботи електричних мереж. Ця професійна група відноситься до категорії оперативного персоналу, що безпосередньо взаємодіє з обладнанням енергоустановок, яке знаходиться під напругою [1; 2; 3].
Всі професійні групи оперативного персоналу електроенергетичних підприємств в аварійних ситуаціях виконують функції прийняття рішень по управлінню системою, як правило, в умовах неповної інформації про процес, відсутності відомого алгоритму керування та високої психічної напруженості, що обумовлена значною відповідальністю за свої рішення, небезпекою і дефіцитом часу. В цьому випадку у оперативного персоналу (в залежності від кваліфікації та досвіду) може бути відсутнє чітке уявлення про те, як відновити нормальний режим. У деяких операторів з’являється стан емоційного стресу, при якому вони допускають ряд серйозних необґрунтованих помилок в своїх діях, погіршуючи положення на об’єкті управління або не приймають ніяких засобів для усунення аварії. Отже, особливість роботи оперативного персоналу електроенергетичного підприємства полягає в тому, що його робота носить характер екстремальності.
Для оцінки ПВЯ і професійної придатності в цілому, важливо чітко розуміти які якості необхідно оцінювати.
Проведений аналіз професійно-важливих якостей дозволив уточнити їхню структуру у чергових електромонтерів по обслуговуванню підстанцій, електромонтерів оперативно-виїзних бригад та диспетчерів.
Ефективність і успішність праці чергового електромонтера підстанцій в умовах сучасного виробництва у значній мірі обумовлена функціями уваги. Високі вимоги пред’являються до розподілу, перемикання, стійкості уваги. Серед професійно-важливих якостей чергового електромонтера також виділені комунікативні якості. Необхідність взаємодії з іншими працівниками при виконанні виробничих завдань вимагає від електромонтера вміння погоджувати свої дії з діями інших осіб, уміння вести переговори.
Найбільші вимоги професії електромонтера оперативно-виїздної бригади (ОВБ) в умовах сучасного виробництва пред’являються до параметрів уваги, комунікативних якостей, емоційно-вольових властивостей, психофізіологічних особливостей, мисленню і пам’яті [1; 4]. Серед значимих та інформативних особистісних якостей електромонтера оперативно-виїзної бригади є відповідальність, дисциплінованість, сумлінність, працьовитість, енергійність, ретельність.
Виділяючи ПВЯ диспетчерів необхідно абсолютно чітко розуміти, що ці якості є деякою абстракцією. В організмі людини вони не існують окремо самі по собі, а є певними взаємопов’язаними компонентами забезпечення тих професійних дій, які здійснює диспетчер у процесі своєї роботи. Аналіз роботи диспетчерів показав важливість для здійснення професійних дій наступних розвинених психічних якостей.
- швидкість переробки інформації. Ця якість пов’язана з швидкістю аналізу отримуваної інформації для виконання оперативного обслуговування електроустаткування при виникненні і розвитку аварії.
- надійність виконання професійних дій. При виконанні виробничих завдань необхідно враховувати характерні помилки персоналу, звертати увагу на можливі негативні наслідки виниклих порушень, адекватно застосовувати наявні методи їх усунення.
- урівноваженість нервових процесів. У разі управління ліквідацією аварії на різних об’єктах енергосистеми з урахуванням можливого прояву дефіциту часу саме висока врівноваженість нервових процесів сприяє відповідальній, без ризику, реалізації заходів щодо безпеки персоналу об’єкта і ремонтно-оперативних бригад, а також мінімізації матеріальних витрат.
– увага. Функція уваги сприяє проведенню вмілого та швидкого аналізу інформації про виникнення та розвиток аварії.
– пам’ять (довготривала та оперативна). Діяльність диспетчера потребує запам’ятовування великого об’єму оперативної інформації, що формується в попередні періоди діяльності. Треба зберігати її у своїй пам’яті протягом тривалого терміну. Оперативна пам’ять потрібна для утримання в пам’яті того або іншого матеріалу на відрізок часу, обумовлений елементами діяльності, без яких неможливе досягнення мети.
– мислення. Забезпечує здійснення оперативного керівництва роботою енергосистеми або електричної мережі, керування ліквідацією аварій в енергосистемах, аналіз і передавання інформації про виниклі аварійні режими, стихійні лиха в енергосистемі і електричній мережі.
– інтелект. При роботі необхідно визначати взаємозв’язок між причинами виникнення порушень; виявляти причини відхилень і порушень; планувати дії з їх усунення; припиняти розвиток аварії і відновлювати нормальний режим роботи обладнання. Інтелект є основою для виконання дій, пов’язаних із передбаченням, плануванням адекватних дій, визначенням взаємозв’язків процесів у керованих складних мережевих системах.
Серед особистісних якостей, інтересів та нахилів диспетчерів основними є емоційна стійкість, пунктуальність, відповідальність, спостережливість, організованість, витривалість та оперативність (швидкість реакції в екстремальних ситуаціях). На думку Т. А. Єни та В. В. Кальниша [3], в роботі диспетчера переважають логічні розумові операції, просторове мислення, реакції вибору. Особливості роботи в аварійних ситуаціях вимагають наявності в диспетчерів наступних психологічних характеристик: достатнього розвитку адекватної активації нервових процесів, достатнього розвитку мислення та пам’яті, високих якостей уваги, емоційної стійкості.
Аналіз даних трудового процесу показав, що в цілому по ступеню напруженості роботи із критеріїв, що характеризують напруженість трудового процесу (інтелектуальні, сенсорні, емоційні навантаження, монотонність навантажень, режим роботи) праця оперативного персоналу електроенергетичного підприємства характеризується як напружена [1; 3; 4].
Для того щоб жити та працювати в подібних умовах, працівник повинен бути психічно здоровою, тренованою людиною, стійкою до дії несприятливих факторів в умовах роботи. З урахуванням даних теоретичного аналізу професійно-психологічні вимоги до кандидата на посаду електромонтера або диспетчера можуть бути сформульовані в такий спосіб:
– необхідна досить висока загальна обдарованість, професіоналізм і стійкість до конкретних факторів впливу та умов діяльності;
– висока критичність до себе, терпимість до навколишніх, уміння працювати в колективі;
– здатність до швидкого навчання та засвоєння суспільного досвіду;
– здатність до активної саморегуляції;
– сильний, врівноважений, рухливий тип вищої нервової діяльності;
– оптимальні якості уваги, пам’яті, сприйняття, мислення та інших психічних процесів;
– емоційна стійкість до різних стресових ситуацій і факторів;
– висока надійність операторської діяльності у звичайних і ускладнених умовах.
Перераховані професійно-важливі якості суттєво впливають на успішність розв’язання виробничих завдань, особливо в аварійних ситуаціях, в умовах дефіциту часу або неповноти інформації. Зокрема, як вказує В. А. Бодров, ефективність діяльності оперативного персоналу електроенергетичного підприємства в умовах аварійної ситуації сильніше пов’язана з комплексом професійно важливих якостей, ніж в умовах штатної діяльності.
У зв’язку з цим, діагностика професійної придатності (виявлення відповідності психологічної організації конкретної людину вимогам діяльності) і подальший розвиток виявлених професійно-важливих якостей працівника розглядається як основна початкова ланка психологічної підготовки оперативного персоналу до надійної діяльності в аварійних умовах. Таким чином можна зробити висновок, що ПВЯ – фундаментальний фактор успішного формування психологічної готовності оперативного персоналу електроенергетичного підприємства до безпомилкових ефективних дій в умовах професійного стресу в аварійних режимах за рахунок розвитку адаптивних індивідуально-психологічних властивостей.

ЛІТЕРАТУРА:
Белявцева К. К. Механизмы психологической защиты и совладающее поведение у диспетчеров энергосистем. / К. К. Белявцева // Научно-теоретический журнал «Ученые записки». – 2009. – № 8(54). – С.14-18.
Гриб, О. Г. Система підтримки прийняття рішення при аварійних ситуаціях в енергосистемах / О. Г. Гриб, О. М. Довгалюк, А. Л. Ерохін // Світлотехніка та електроенергетика. – 2008. – № 4. – С. 64-68.
Єна, Т. А. Професійно важливі якості диспетчерів енергосистем / Т. А. Єна, В. В. Кальниш // Укр. журн. з пробл. медицини праці. – 2010. – № 4 (24). – С. 11-20.
Совалов, С. А. Режимы единой энергосистемы / С. А. Совалов. – М. : Энергоатомиздат. – 1983. – 243 с.

Данная информация была опубликована на сайте www.newbiz.com.uaГотовый бизнес, Инвестиции, Франчайзинг. Администрация www.newbiz.com.ua

Контакты (контактное лицо, телефоны, адреса):

https://pep.org.ua/uk/person/4682

Email: angelok061@yandex.ru

Прочтите также